admin

Maart 2012 Villapark Eikelenburgh

Langs de Mgr. Bekkerslaan aan de zijde van de Winston Churchilllaan wordt druk gewerkt aan het bouwrijp maken van het toekomstige villapark. In dit gebied worden zo’n 300 woningen gerealiseerd met in het eerste deel wat bestaat uit het villapark, 84 woningen vanaf 350 duizend euro. De werkzaamheden zijn vanaf de Mgr. Bekkerslaan nauwelijks te zien door de bomenrij maar hierachter verrijst toch echt een nieuwe wijk.

Deel dit bericht:

Maart 2012 Rijswijk-Zuid (buiten)

Beste buurtbewoners de nieuwe naam voor het gebied wat wij kennen als Sion-’t Haantje is Rijswijk Buiten. Voortaan zal het gebied ook in ons wijkblad als zodanig worden benoemd. Op 11 februari j.l. werd deze naam tijdens de goed bezochte opendag bekend gemaakt. Er was een maquette aanwezig en er werd informatie gegeven over o.a. Zelf Bouwen, de eerste 250 woningen die door Dura Vermeer ontwikkeld worden en diverse informatiestands met als thema duurzaamheid. Het thema duurzaam wordt voor deze nieuw te bouwen wijk belangrijk om de woningen zo energie neutraal mogelijk op te leveren.

Als vervolg op de open dag is er met ruim dertig belangstellenden op de informatieavond van 8 maart 2012 gesproken over de mogelijkheden om samen met anderen, als bouwgroep, een eigen woning en het eigen buurtje te ontwerpen en te bouwen.

De gemeente verzorgde een toelichting over de opzet van de wijk en liet zien hoe het voor Samen Bouwen bestemde buurtje, met ongeveer 40 woningen, er uit zou kunnen zien. Uitgelegd werd hoe spelregels zoals de gezamenlijke aanleg van een binnenweg en parkeerterreinen maar bijvoorbeeld ook de maximale bouwhoogte van12 meter en een nadruk op schuine daken van invloed zullen zijn de buurtopzet en de woningen. Ook is uitgelegd hoe daarbinnen naar eigen wens verschillende woningtypen en woninggroottes gerealiseerd kunnen worden.

Daarna is besproken wat het betekent om als lid van een bouwgroep je eigen woning en buurtje te bouwen. Wat doe je allemaal samen, wat doe je zelf en wat doet de gemeente.

Ook de omvang van de kavel en de prijs per m2 werd genoemd. Daarbij werden de uiteindelijke stichtingskosten van een tweetal voorbeeldwoningen toegelicht.

Deel dit bericht:

Samenwerkingsovereenkomst met Dura Vermeer ondertekend

Op woensdag 28 september is de samenwerkingsovereenkomst voor het gebied Rijswijk-Zuid tussen de gemeente Rijswijk en Dura Vermeer ondertekend.

Dura Vermeer heeft naar aanleiding van een Europese aanbesteding de opdracht om degemeente Rijswijkte adviseren bij het optimaliseren van de gebiedsontwikkeling Rijswijk-Zuid voor het deelgebied Sion. De opgave voor het gebied Sion omvat zo’n 1250 overwegend grondgebonden woningen in alle prijsklassen. In ruil voor zijn betrokkenheid heeft Dura Vermeer een ontwikkel- en bouwrecht toegekend gekregen voor ca. 250 woningen in het eerste deelgebied.

Deel dit bericht:

Bestemmingsplan vastgesteld op 27 september 2011

De gemeenteraad van Rijswijk heeft dinsdagavond 27 september het bestemmingsplan Rijswijk-Zuid vastgesteld.

Met het vaststellen van het bestemmingsplan kan er gestart worden met de grootschalige gebiedsontwikkeling van circa 3400 woningen in Rijswijk-Zuid (gebied Sion – ’t Haantje). Hiermee is een belangrijke stap genomen naar de doelstelling van het slaan van de eerste paal in juli 2013.

Deel dit bericht:

Hoekpolder waterberging

Het Hoogheemraadschap van Delfland bereidt in samenwerking met de gemeente Rijswijk de aanleg voor van een waterberging in de Hoekpolder. De aanleg van de waterberging vindt plaats in het kader van het project ABC Delfland. Met dit project realiseertDelfland een watersysteem dat in staat is grote hoeveelheden neerslag goed te kunnen verwerken. De kans op wateroverlast veroorzaakt door extreme regenval, wordt door de ABC Delfland maatregelen sterk verminderd. De realisatie van de waterberging in deHoekpolder draagt bij aan de verhoging van de veiligheid van wonen, werken en recreëren in het gebied in tijden van extreme regenval.

De Hoekpolder ligt centraal in het beheersgebied van Delfland. Dat is een van de belangrijkste redenen om een deel van de Hoekpolder in te richten als waterberging. Belangrijk gegeven daarbij is, dat er zo weinig mogelijk aan het groenegebied verandert. Natuurwaarden en recreatiemogelijkheden blijven behouden of worden waar mogelijk versterkt. Ook de aanwezige archeologische elementen, zoals de gevonden 12-e eeuwse woonterp, worden gerespecteerd. Vanwege die vondst zal de geplandepermanente waterpartij binnen het plan op een andere plaats moeten worden ingepast.

Op 20 november 2006 draaien de wethouders Wouter van Putten en Dick Jense met de hoogheemraad Johan van der Burg een grote waterkraan open ten teken dat de werkzaamheden aan de waterberging in de Hoekpolder officieel van start zijngegaan. In oktober waren de eerste werkzaamheden al begonnen aan deze zogeheten calamiteitenberging. Daarin kan het Hoogheemraadschap Delfland bij hevige regenval 235.000 miljoen liter boezemwater kwijt. Op deze manier kunnen de kaden (bijvoorbeeldKorte- of Reijnerwatering) tijdelijk worden ontlast en is de kans op wateroverlast in het beheersgebied Delfland kleiner.

De Hoekpolder is uitermate geschikt als plaats voor een dergelijke berging omdat deze polder centraal in Delfland is gelegen en omdat deze aan een knooppunt van boezemkanalen grenst. Hiermee wordt voldoende aanvoercapaciteit verkregen om deberging voldoende snel te kunnen vullen in geval van extreme neerslag. Bovendien ligt deze waterberging op grote afstand van de boezemgemalen. Dit betekent dat het water niet snel genoeg naar zee kan worden afgevoerd en op de betreffende plaats geborgenmoet kunnen worden.

In samenwerking met de gemeente Rijswijk en verschillende belangengroepen in het gebied is de berging ingepast in het recreatiegebied Stadslandschapspark. Hierbij is gestreefd naar behoud van de cultuurhistorische, archeologische,ecologische en recreatieve waarden van de polder.

De gemeente Rijswijk en Delfland werken op dit moment ook samen aan het Waterplan Rijswijk. Hierin maken gemeente en waterschap afspraken over samenhangende thema’s en activiteiten rond waterbeheer zoals ruimte voor water en waterkwaliteit,maar ook recreatie en beleving van water. De watervisie en het uitvoeringsprogramma voor Rijswijk worden in 2007 vastgesteld.

Voor meer informatie kunt u terecht bij het Hoogheemraadschap van Delfland, telefoon (015) 270 19 30 of op www.abcdelfland.nl

Bron: www.rijswijk.nl

Deel dit bericht: