Hoekpolder waterberging

Het Hoogheemraadschap van Delfland bereidt in samenwerking met de gemeente Rijswijk de aanleg voor van een waterberging in de Hoekpolder. De aanleg van de waterberging vindt plaats in het kader van het project ABC Delfland. Met dit project realiseertDelfland een watersysteem dat in staat is grote hoeveelheden neerslag goed te kunnen verwerken. De kans op wateroverlast veroorzaakt door extreme regenval, wordt door de ABC Delfland maatregelen sterk verminderd. De realisatie van de waterberging in deHoekpolder draagt bij aan de verhoging van de veiligheid van wonen, werken en recreëren in het gebied in tijden van extreme regenval.

De Hoekpolder ligt centraal in het beheersgebied van Delfland. Dat is een van de belangrijkste redenen om een deel van de Hoekpolder in te richten als waterberging. Belangrijk gegeven daarbij is, dat er zo weinig mogelijk aan het groenegebied verandert. Natuurwaarden en recreatiemogelijkheden blijven behouden of worden waar mogelijk versterkt. Ook de aanwezige archeologische elementen, zoals de gevonden 12-e eeuwse woonterp, worden gerespecteerd. Vanwege die vondst zal de geplandepermanente waterpartij binnen het plan op een andere plaats moeten worden ingepast.

Op 20 november 2006 draaien de wethouders Wouter van Putten en Dick Jense met de hoogheemraad Johan van der Burg een grote waterkraan open ten teken dat de werkzaamheden aan de waterberging in de Hoekpolder officieel van start zijngegaan. In oktober waren de eerste werkzaamheden al begonnen aan deze zogeheten calamiteitenberging. Daarin kan het Hoogheemraadschap Delfland bij hevige regenval 235.000 miljoen liter boezemwater kwijt. Op deze manier kunnen de kaden (bijvoorbeeldKorte- of Reijnerwatering) tijdelijk worden ontlast en is de kans op wateroverlast in het beheersgebied Delfland kleiner.

De Hoekpolder is uitermate geschikt als plaats voor een dergelijke berging omdat deze polder centraal in Delfland is gelegen en omdat deze aan een knooppunt van boezemkanalen grenst. Hiermee wordt voldoende aanvoercapaciteit verkregen om deberging voldoende snel te kunnen vullen in geval van extreme neerslag. Bovendien ligt deze waterberging op grote afstand van de boezemgemalen. Dit betekent dat het water niet snel genoeg naar zee kan worden afgevoerd en op de betreffende plaats geborgenmoet kunnen worden.

In samenwerking met de gemeente Rijswijk en verschillende belangengroepen in het gebied is de berging ingepast in het recreatiegebied Stadslandschapspark. Hierbij is gestreefd naar behoud van de cultuurhistorische, archeologische,ecologische en recreatieve waarden van de polder.

De gemeente Rijswijk en Delfland werken op dit moment ook samen aan het Waterplan Rijswijk. Hierin maken gemeente en waterschap afspraken over samenhangende thema’s en activiteiten rond waterbeheer zoals ruimte voor water en waterkwaliteit,maar ook recreatie en beleving van water. De watervisie en het uitvoeringsprogramma voor Rijswijk worden in 2007 vastgesteld.

Voor meer informatie kunt u terecht bij het Hoogheemraadschap van Delfland, telefoon (015) 270 19 30 of op www.abcdelfland.nl

Bron: www.rijswijk.nl

Deel dit bericht: